Het Gelukspunt ervaren met de tarot
Berthe van Soest, theologe en tarotcounselor

Naar homepage
Naar artikelen    

Geluk is het opsnuiven van een kraakheldere vrieslucht, een voldaan gevoel na gedane arbeid, er kunnen zijn voor een ander, of een uur met je geliefde onder een pruimenboom; van geluk geniet je. Geluk maakt je heel. Maar geluk is ook ongrijpbaar. Geluk overkomt je. Wanneer je het zoekt vind je het niet… En toch, we hebben allemaal een vast punt in onze horoscoop dat laat zien wat ons gelukkig maakt. Dit is het Gelukspunt.

De tarot is een losbladig wijsheidsboek. De achtenzeventig kaarten van dit spel bestrijken alle gebieden van het leven. Spelen met de tarot door het leggen van de kaarten in een zinvol patroon, brengt je dichter bij jezelf. De kaarten dienen als een spiegel waardoor je naar jezelf en je situatie kunt kijken. Een tarotlegging is gericht op het heden, op het moment waarop de kaarten geschud, getrokken en neergelegd worden. Daarom is de tarot een geschikt instrument om te kijken hoe thema’s uit de geboortehoroscoop spelen in het heden. Je vindt in dit artikel een tarotlegging die het Gelukspunt (Pars Fortunae) tot onderwerp heeft. Je verkent de positie van dat punt in de geboortehoroscoop en kijkt met de kaarten wat het op het ogenblik voor jou betekent en wat het je te bieden heeft in je situatie. Het Gelukspunt hangt in de lucht. De Astrologische Agenda heeft het voor 2006 als thema.1  

Het Gelukspunt is ontwikkeld door de Grieken en is bewaard gebleven in de Arabische cultuur. Daarom noemt men het een “Arabisch Punt”.2 Het wordt berekend door de afstand tussen de Maan en de Zon te meten en deze op te tellen bij de Ascendant.

Geluk ervaren is belangrijk. Het schept de mogelijkheid jezelf thuis te voelen bij jezelf en in je leven. Het Gelukspunt laat zien hoe je door geluk te ervaren bij je bestemming kunt komen en onevenwichtigheden in jezelf in evenwicht kunt brengen. Dit is de kracht van het Gelukspunt, dat je door geluk te ervaren in evenwicht komt en je bestemming verwezenlijkt. Geluk ervaren is echter niet  gemakkelijk. De opvattingen over hoe het Gelukspunt het beloofde geluk geeft en kán geven lopen uiteen.

Er zijn grofweg twee opvattingen te onderscheiden, gebaseerd op hetzelfde Gelukspunt. In de eerste opvatting staat de Zon centraal. Deze opvatting baseert zich op het gegeven dat de afstand van het Gelukspunt tot de Maan even groot is als de afstand tussen de Maan en de Zon,3 en de Zon op de plaats van de Ascendant komt. Daarmee krijgt de Zon meer nadruk dan de Maan en de Ascendant, want deze laatste wordt vervangen door de Zon. Het Gelukspunt is in deze visie een punt waar “Zon, Maan en Ascendant in de meest harmonische relatie tot elkaar komen te staan”.4 Deze harmonie dan, brengt voordelen voor het individu. Dit nu, laat het Gelukspunt zien.

In de tweede opvatting staat de maanfase centraal. De afstand van de Ascendant tot het Gelukspunt is namelijk dezelfde als die van de maanfase. In deze tweede visie baseert men zich op het psychologische effect van de maanfase op de mens en het gevolg wanneer deze fase een plek krijgt in de horoscoop door hem tegen de Ascendant te plaatsen. De Maan is zowel licht als donker, terwijl de Zon alleen licht is. De Maan verbindt zo de belangrijkste tegenstelling in de horoscoop: die tussen licht en donker, tussen actief en passief ofwel expansief en ontvankelijk, naar buiten gericht en naar binnen gekeerd. De maanfasen laten dit zien. Omdat de Maan deze belangrijke tegenstelling verbindt, die zichtbaar wordt in de maanfasen, wordt deze tweede opvatting gebruikt voor de tarotlegging. De legging is met een enkele aanpassing goed te gebruiken bij de eerste opvatting (zie hiervoor onderaan het artikel).   

Binnen de tweede opvatting lopen de visies ook uiteen. Ik volg de benadering van George Bode wat betreft de werking van het Gelukspunt,5 en voer zijn argumentatie één stap verder, die er logisch uit voortvloeit.

Hoe je de maanfase ervaart waarin je geboren bent, wordt straks de eerste vraag waarover je een kaart trekt in de tarotlegging. Daarom nu eerst: Wat is het psychologische effect van de maanfase?  

De maanfase

De maanfasen zijn onderdeel van de baan die de maan om de aarde maakt. Ten diepste ligt aan die gang van de Maan om de aarde, van licht naar donker en weer terug, het motief van dood en opstanding ten grondslag. Het is de mythe van Inanna, Soemerische hemelkoningin die afdaalde naar de onderwereld, daar drie dagen dood aan een haak hing, levenskracht kreeg en weer terugkeerde naar de hemel. Het is ook het verhaal van Jezus, gekruisigd, in een graf gelegd en na drie dagen opgestaan.6

Wij allemaal maken deel uit van de baan om de aarde. Ieder van ons is immers geboren in een bepaalde fase van die baan. Dat is de maanfase. Deze fase geeft aan welke positie de Maan inneemt ten opzichte van de Zon op het moment van de geboorte. In de maanfasen hebben de Zon en de Maan, de belangrijkste principes in de horoscoop, contact met elkaar. In elke maanfase maken ze een ander contact, want in iedere maanfase staan Maan en Zon op een verschillende manier ten opzichte van elkaar. Maanfasen hebben een psychologisch effect.7 De maanfase waarin iemand geboren is laat zien welke fundamentele, natuurlijke behoefte iemand heeft in zijn leven, hoe Zon en Maan, het actieve en ontvankelijke, in hem gestalte krijgen en hem richten. Hierin zijn verschillende posities te onderscheiden. Voor het Gelukspunt is het verschil tussen een toenemende en een afnemende Maan belangrijk.

In haar uitgaande baan, weg van de Zon, neemt de Maan toe. Ze wast en wast tot ze vol en rond baadt in het licht van de Zon. Dit is een toenemende Maan. Bij een toene-mende Maan in een geboortehoroscoop is de persoon gericht op het opdoen van ervaringen. Het sterker wordende licht van de Maan nodigt uit tot activiteit in de wereld, tot manifesteren en zichzelf laten gelden ten opzichte van anderen. Het gaat daarbij om de vorming van het Ik, om het tot stand komen van de persoonlijkheid.

In haar ingaande baan, naar de Zon toe, neemt de Maan af. Ze rijst later en later op de avond en wordt smaller en smaller tot ze drie dagen helemaal weg is. Dit is een afnemende Maan. Bij een afnemende Maan in een geboortehoroscoop is de persoon gericht op innerlijk verwerken van ervaringen. De donker wordende Maan die steeds minder licht ontvangt van de Zon, nodigt uit tot inkeer. In deze fase wordt gezocht naar zin en betekenis van de opgedane ervaringen. Ging het in de fase van de toenemende Maan om opbouwen, hier gaat het om het proces van het “verliezen” van de persoonlijkheid in het besef dat ontstaat over wie men geworden is. Inkeer, bewustwording, loslaten, nieuwe inspiratie opdoen, slijpen aan de persoonlijkheid staat centraal in deze fase.

De maanfase laat dus zien welke natuurlijke behoefte een persoon heeft. Geboren bij een toenemende Maan heeft de persoon behoefte aan het opdoen van ervaringen in de buitenwereld om een identiteit op te bouwen. Is de persoon geboren bij een afnemende Maan, dan heeft hij de behoefte tot besef te komen van wie hij geworden is en zijn identiteit te verliezen.  

Verder is de maanfase een integrerend, heelmakend element in de horoscoop. Hierin blijkt namelijk dat de tegenstelling tussen Zon en Maan, mannelijk en vrouwelijk, expansief en ontvankelijk, ondergraven is; licht en donker verbinden zich in de Maan. Dit troost. De belangrijkste oppositie in de horoscoop blijkt geen oppositie meer te zijn. Dit laat vast de werking van het Gelukspunt zien: het brengt heelheid. Zo’n zelfde integratie zien we zo direct terug bij de Ascendant.  

Zoals hierboven al stond trek je de eerste kaart in de tarotlegging straks met de vraag hoe jij de fase van de Maan ervaart waarin je geboren bent. Vooraf kijk je in je geboortehoroscoop wat die fase is, zodat je je daarop af kunt stemmen. Later in de legging leg je een verband tussen je maanfase en je Gelukspunt.

 

De Ascendant

De tweede en de derde kaart die je straks trekt in de tarotlegging zijn afgeleid van de Ascendant, het tweede element in de berekening van het Gelukspunt. De Ascendant geeft het moment van geboorte aan en maakt zo de horoscoop uniek. Door de Ascendant krijgen alle elementen in de horoscoop een functie. Het betrekken van de Ascendant bij de berekening maakt het Gelukspunt persoonlijk. Dit is de structurele functie van de Ascendant voor het Gelukspunt. Het punt komt terecht in een huis en een teken, afhankelijk van plaats en tijdstip van geboorte. Het Gelukspunt wordt hierdoor ervaren op een bepaald levensgebied (huis) en op een bepaalde manier (teken).  

De Ascendant vervult nog een rol in het Gelukspunt. De Ascendant is de plek waar onze binnenwereld in contact komt met de buitenwereld. Het is onze eigen, individuele ‘toegangspoort’ tot de wereld waarin we leven. In de Ascendant vindt integratie en uitwisseling plaats tussen de binnen– en de buitenwereld.8 Net als de maanfase, is de Ascendant een integrerend element in de horoscoop. Dit geeft de richting aan waar het geluk te zoeken is: in integratie, heelheid en balans, net als dit bij de maanfase het geval is.  

In de tarotlegging trek je geen kaart voor de Ascendant zelf, maar voor het resultaat dat ontstaat wanneer je de maanfase bij de Ascendant optelt. Je trekt twee kaarten die laten zien hoe jij het huis en het teken ervaart waarin het Gelukspunt staat. Dit zijn de tweede en de derde kaart van de legging, zoals ik hierboven al schreef.

 

Het Gelukspunt

De vierde kaart die je gaat trekken verbeeldt het Gelukspunt zelf. Deze kaart is het middelpunt van de legging. Hoe nu kan dat punt ons geluk brengen?

We zagen al dat een persoon met een toenemende Maan in zijn horoscoop de behoefte heeft om ervaringen op te doen in de wereld en zich daarin te manifesteren. We zagen ook dat een persoon met een afnemende Maan het verlangen heeft zijn ervaringen innerlijk te verwerken. Welnu, het Gelukspunt gaat tegen de natuurlijke behoeften van de maanfasen in.9 Dit komt doordat de Ascendant bij de berekening van het Gelukspunt betrokken is. Het Gelukspunt komt namelijk terecht in de helft van de horoscoop die tegengesteld is aan de behoefte van de maanfase. Het Gelukspunt dat berekend wordt met een toenemende Maan komt terecht in de onderste helft van de horoscoop, “onder de horizon”. Dat is de nachtkant van de horoscoop. In deze helft gaat het om verwerking, loslaten en inspiratie opdoen, precies datgene wat centraal staat in de tegengestelde maanfase, die van de afnemende Maan.

Dat nu, brengt het geluk teweeg. Het Gelukspunt in het nachtdeel van de horoscoop moedigt de persoon met de toenemende Maan namelijk aan om stil te staan bij de ervaringen die hij opdoet om deze van binnen te kunnen doorleven om “tot besef” van deze ervaringen te komen. Hierdoor ontstaat harmonie. Het actieve gericht zijn op de buitenwereld wordt getemperd door de noodzaak de ervaringen daarmee te verwerken. Dit geeft een gevoel van compleetheid.

Mijn eigen Gelukspunt illustreert dit. De maanfase waaronder ik geboren ben is toenemend. Mijn maan staat dan ook aan de sociale kant van de horoscoop: de kant van uitwisseling, geven en delen. Mijn Gelukspunt staat aan de andere kant van de horoscoop, aan de nachtkant. Het staat in huis twee, het huis van waarde, bezit en talenten. De natuurlijke behoefte van mijn maanfase is om te geven en mijzelf en mijn behoeften niet centraal te stellen. Mijn Gelukspunt in dit huis daagt mij uit om te beseffen wat ik waard ben en mijzelf wel centraal te stellen.  

Het Gelukspunt dat berekend wordt met een afnemende Maan komt terecht in de bovenhelft van de horoscoop, “boven de horizon”. Dit is de dagkant van de horoscoop, waarin veel activiteit is, waar uitwisseling is met anderen in de samenleving, sociale verbanden zijn en relaties met partners. Dit is de sociale kant van de horoscoop. De plaats van het Gelukspunt gaat tegen de behoefte van de maanfase in, die immers gericht is op het innerlijk verwerken van opgedane ervaringen en niet op contact en uitwisseling met de buitenwereld. Toch brengt deze plaats een gevoel van geluk met zich mee. De persoon met een afnemende Maan als fase, kan zich hierdoor namelijk niet geheel terugtrekken in zichzelf. Een partner heeft bijvoorbeeld aan-dacht nodig als het Gelukspunt in huis 7 staat. De maatschappij verlangt de expertise van de opgedane ervaringen met het Gelukspunt in huis 10, of een politieke partij zit verlegen om iemand met visie bij een Gelukspunt in huis 11. De plaats van het Gelukspunt stimuleert dus dat de persoon met een afnemende Maan zijn ervaringen deelt in de wereld. Het sociale en het innerlijke worden verbonden door de plaatsing van het Gelukspunt aan de ‘andere kant’ dan als natuurlijk aanvoelt voor de maanfase. Beide kanten te integreren levert heelheid op, het gevoel compleet te zijn, in harmonie met de binnen– en buitenwereld.  

De plaats van het Gelukspunt levert meer op. Dit is de stap die logisch voortvloeit uit het betoog van George Bode over het Gelukspunt, maar één die hij niet maakt. Deze stap is de volgende.

De integratie die teweeg wordt gebracht door de plaats van het Gelukspunt staat uiteindelijk ten dienste van de behoefte van de maanfase. Wanneer het Gelukspunt aan de nachtkant van de horoscoop staat, in het onderste deel, dan staat het innerlijk verwerken, tot besef komen, loslaten en inspiratie opdoen in het teken van het opbouwen van de identiteit, de primaire behoefte van de maanfase. Zo vergroot het Gelukspunt de mogelijkheden deze te verwezenlijken. Ook dit geeft geluk. Ik neem nog eens mijn eigen Gelukspunt als voorbeeld, dat in het tweede huis staat. Het besef van mijn talenten maakt mij bewust van mijn waarde, opdat ik mijn persoonlijkheid kan opbouwen. Dit besef vergroot mijn mogelijkheden om de behoefte van mijn maanfase te realiseren.

Wanneer het Gelukspunt aan de dagkant, aan de sociale kant van de horoscoop staat, komt deze plaats ten goede aan de behoefte van de maanfase om tot innerlijk besef te komen en om identiteit te verliezen. Een persoon met een afnemende Maan wiens behoefte dit is, heeft het Gelukspunt in de sociale helft. Dit dwingt hem of haar in contact te treden met anderen. Dit contact met anderen staat ten dienste van de maanfase. Het contact is gericht op geven en delen van de persoonlijkheid. Bovendien brengen de ervaringen in het contact deze persoon de mogelijkheid zich bewust te worden van wie hij is, delen van die persoonlijkheid bij te slijpen, los te laten en inspiratie op te doen. De plaats van het Gelukspunt draagt dus uiteindelijk bij om de behoefte van de Maanfase te kunnen realiseren. Naast de integratie met de andere helft van de horoscoop, wat een gevoel van heelheid teweeg brengt, geeft het Gelukspunt dus de mogelijkheid de behoefte van de maanfase te realiseren. Dit geeft een gevoel thuis te zijn bij jezelf en op je plaats in jouw deel van de baan van de Maan om de Aarde. Je bent tevreden met jezelf in het grote geheel.

  
Moeite met geluk

Geluk ervaren, thuis zijn bij jezelf en je compleet voelen, is niet makkelijk en wanneer je geluk zoekt lijkt het wel nooit te vinden te zijn. Het kan dus zijn dat de kaart die je straks trekt bij het Gelukspunt, je geen ‘geluk’ laat zien. Hoe kan dat toch?

Het moeten ervaren van de andere kant van de horoscoop dan waarin de maanfase staat, geeft tegenwerking in onszelf. Dit is mogelijk te zien aan het verschil tussen de kaart die je trok bij de maanfase en de kaart van het Gelukspunt.  

Er kunnen ook andere obstakels zijn. Je kunt het huis waarin het Gelukspunt staat op het moment als problematisch ervaren, of het teken waarin het Gelukspunt staat. Er kan een conjunctie zijn met een planeet die de werking van het Gelukspunt hindert of er kunnen bepaalde aspecten zijn die het moeilijker maken om de energie van het Gelukspunt vrij te laten stromen.  

Het is ook mogelijk dat je bepaalde overtuigingen hebt over geluk die tegenhouden dat je geluk ervaart. Je kunt bijvoorbeeld het idee hebben op aarde gekomen te zijn om te leren en niet om te genieten of je kunt – onbewust – het idee hebben dat het je bestemming is om schuld te ervaren. Het kan ook zijn dat je jezelf geluk onthoudt omdat je behoefte aan geluk niet sociaal correct is.  

Mijn Gelukspunt bijvoorbeeld, dat zich in het tweede huis bevindt, het huis van het bezit, staat in de Ram. In dat huis ben ik op mijzelf gericht en egoїstisch en denk niet aan anderen. Dat vind ik niet netjes! Deze overtuiging remt mij om mijn Gelukspunt te ervaren.  

Er is dus veel wat het ervaren van geluk kan tegenhouden. Wanneer je straks een kaart trekt bij het Gelukspunt waar je je onprettig bij voelt, ga dan op zoek in je horoscoop hoe dat komt. Inzicht in de oorzaak kan de stroom op gang brengen.

Perspectief

De Ascendant verbindt de binnen– met de buitenwereld, stelde ik eerder. We hebben ook gezien dat door de maanfase aan de Ascendant te koppelen integratie plaats vindt. De contemplatieve nachtkant en de actieve, sociale dagkant raken verbonden door het Gelukspunt. Dit punt is dus een punt dat integratie brengt, heelheid schept. Ook vergroot het punt de mogelijkheden de behoeften van beide maanfasen te realiseren, ofwel het opbouwen van de persoonlijkheid danwel het loslaten daarvan. Welk perspectief biedt het Gelukspunt jou?

De laatste kaart die je trekt laat jou het perspectief zien dat het Gelukspunt je kan brengen in je situatie. Deze kaart laat om te beginnen zien hoe het Gelukspunt (kaart 4) uitwerkt in het huis en het teken waarin het staat (kaart 2 en 3) en hoe het zich verhoudt tot de maanfase (kaart 1).  

Je Gelukspunt is ook van belang voor het totaal van je horoscoop. Het heeft verder reikende gevolgen dan huis en teken alleen. Welke gevolgen het heeft kan je legging je  aangeven.

Ten eerste kan het Gelukspunt een onbalans in je horoscoop in evenwicht brengen door een duw in een bepaalde richting te geven. Wanneer dit bij jou het geval is, kan je je Gelukspunt ervaren als “over the top”, overdreven. Juist door het overdrevene, brengt het balans. Wanneer je horoscoop bijvoorbeeld een groot verantwoordelijkheidsgevoel laat zien en je hebt de kaart van “De Dwaas” getrokken bij het Gelukspunt, die frank en vrij de wereld intrekt, dan voelt dit overdreven, onbezonnen en té vrij. Maar deze Dwaas geeft wel een stevig tegenwicht tegen de grote verantwoordelijkheid die op je schouders drukt. Had jij het gevoel dat jouw kaart overdreven was bij het Gelukspunt, kijk dan naar de perspectiefkaart. Brengt deze iets in evenwicht in je horoscoop?

Ten tweede kan je Gelukspunt je helpen om je bestemming (Noordknoop) te verwe-zenlijken.10 De knopen-as heeft namelijk een logische relatie met de maanfase omdat deze berekend wordt met de baan van de Zon en de Maan, net als het Gelukspunt. In mijn horoscoop bijvoorbeeld heeft het Gelukspunt daarin een belangrijke functie. Mijn Zon en de meeste planeten staan in huis zeven. Daardoor ben ik sterk gericht op de ander en zijn of haar behoeften. Mijn Noordknoop staat in het zevende huis, in Weegschaal, conjunct met Mars. Ik streef naar evenwicht tussen mijn eigen behoeften en die van de ander. Mijn egoїstische Gelukspunt in het tweede huis in Ram, helpt me daarbij.

Kijk met de laatste kaart die je trekt welk perspectief het Gelukspunt jou biedt in huis en teken en in het geheel van je horoscoop.  

Het geluk ervaren van je Gelukspunt helpt je om onbalans in balans te brengen, heelheid te ervaren, de mogelijkheden van je maanfase te vergroten en om tot je bestemming te komen.

 

Het Gelukspunt ervaren in je horoscoop
tarotlegging

Het legpatroon bestaat uit vijf kaarten. Je legt ze neer in het patroon dat je ziet op onderstaande figuur. Daarna volgt de beschrijving van de verschillende posities waarbij je de kaarten trekt.

5

2       4     3  

1

De eerste kaart: De maanfase

Met behulp van de eerste kaart onderzoek je hoe jij je maanfase uit de geboorte-horoscoop beleeft. Kijk eerst in je geboortehoroscoop in welke maanfase de Maan staat: is zij toenemend of afnemend? Een persoon met een toenemende Maan is er op gericht ervaringen op te doen in de buitenwereld en daardoor zijn persoonlijkheid op te bouwen. Een persoon met een afnemende Maan is er op gericht om ervaringen innerlijk te verwerken en (delen van) zijn persoonlijkheid los te laten.

Stem je vervolgens af op je maanfase en trek een kaart met de vraag: “Hoe ervaar ik op dit moment de maanfase uit mijn geboortehoroscoop?”

Laat de kaart die je trekt je helpen bij deze ervaring te komen. Wanneer je een kaart trekt die je prettig vindt, voel je je in harmonie met je maanfase. Wanneer er een kaart op tafel komt die je onprettig vindt, voel je je daar niet mee in harmonie.

De tweede kaart: Het huis van je Gelukspunt

Door de betrokkenheid van de Ascendant in de berekening van het Gelukspunt komt de maanfase terecht in een huis en een teken en is het Gelukspunt geboren. Met deze tweede kaart verken je wat er zich afspeelt op dit levensgebied en hoe je dit beleeft.

Stem je af op dit huis en trek een kaart met de vraag: “Hoe ervaar ik op dit moment het huis waarin mijn Gelukspunt staat?”

De getrokken kaart laat zien hoe jij op het ogenblik dit levensgebied beleeft, welke thema’s er spelen of welke conflicten er zijn.

De derde kaart: Het teken van je Gelukspunt 

Deze derde kaart laat zien hoe je het teken beleeft waarin jouw Gelukspunt staat. Het teken geeft namelijk aan op welke wijze jij geluk kunt ervaren in het levensgebied waar jouw Gelukspunt staat.

Stem je af op dit teken en trek een kaart met de vraag: “Hoe ervaar ik op dit moment het teken waarin mijn Gelukspunt staat?”

Laat de kaart je helpen om het teken te ervaren dat jouw Gelukspunt kleur geeft. Leg eventueel een relatie met de thema’s die spelen in het huis van je Gelukspunt (kaart 2).

De vierde kaart: Het Gelukspunt 

Met behulp van de vierde kaart verken je het Gelukspunt zelf. Op de plaats van het Gelukspunt in de geboortehoroscoop integreer je de maanfase waarin je geboren bent met een huis en een teken. Het Gelukspunt staat aan de andere kant van de horoscoop dan waarop jouw maanfase is afgestemd.

Heb je een toenemende Maan, dan ben je gericht op het opdoen van ervaringen, om identiteit op te bouwen, maar staat je Gelukspunt in de onderste helft van de horoscoop, die gericht is op het innerlijk leven.

Heb je een afnemende Maan, dan ben je gericht op het innerlijk verwerken van de opgedane ervaringen, om identiteit los te laten, maar staat jouw Gelukspunt in de bovenste helft van de horoscoop, de sociale kant.

Steekwoorden die bij de sociale kant (dagzijde) horen zijn: ervaringen opdoen; scheppen; manifesteren; concurreren; niet op jezelf reflecteren; in contact treden met anderen; identiteit opbouwen; activiteit, geven en delen.

Steekwoorden die bij de innerlijke kant (nachtzijde) horen zijn: je inkeren; tot besef van jezelf komen, op jezelf reflecteren; schaven (slijpen) aan je persoonlijkheid; (delen) loslaten van je identiteit; rust; opdoen van inspiratie, ontvankelijkheid.

Voor beide maanfasen geldt dat het Gelukspunt de mogelijkheden biedt om het innerlijke en sociale te integreren en de behoefte van je maanfase te realiseren door het huis en het teken waarin je Gelukspunt staat.

Kijk eerst in je horoscoop naar mogelijke aspecten met planeten of belangrijke punten in de horoscoop, bijvoorbeeld met de knopen.

Stem je dan af op je Gelukspunt en trek een kaart met de vraag: “Hoe ervaar ik op dit moment mijn Gelukspunt?” Wanneer je de getrokken kaart onprettig vindt, betekent het dat er een blokkade is en dat de energie van het Gelukspunt niet vrij kan stromen.

Het volgende kan de werking van het Gelukspunt bemoeilijken:

              1. Het Gelukspunt staat aan de andere kant van je maanfase en voelt daarom ongemakkelijk aan. Dit kan veroorzaken dat je zijn werking niet voelt (conflict tussen kaart 1, maanfase en kaart 4, Gelukspunt).

           2. Het kan ook zijn dat huis en teken van het Gelukspunt je het moeilijk maken om je Gelukspunt te ervaren (kaart 2 en 3).

               3. Misschien zijn er aspecten die het Gelukspunt maakt die hinderen bij het ervaren van geluk, of maakt het Gelukspunt een conjunctie met één of meer planeten die het moeilijker maken het Gelukspunt te laten stromen.

               4. Het is ook mogelijk dat je jezelf geluk onthoudt omdat je niet gelukkig mág zijn van jezelf. Het geluk dat het Gelukspunt je kan geven is misschien niet sociaal correct, of je hebt het gevoel op aarde te zijn om te leren en niet om te genieten. Je schaamt je voor jezelf of je voelt je schuldig tegenover anderen als je geluk beleeft.

Deze opvattingen kunnen al naar voren zijn gekomen in de kaarten die je eerder getrokken hebt bij maanfase, huis en teken, maar ze kunnen op deze plaats ook voor het eerst naar voren komen. Onderzoek jezelf of kijk in je horoscoop naar redenen voor deze opvattingen. Die kunnen bijvoorbeeld te vinden zijn in de aspecten die het Gelukspunt maakt, of in de ouderbeelden.

Bij een blokkade dient er enig werk verricht te worden. Dit werk kan innerlijk van aard zijn, gericht op het verwerken van ervaringen, gericht op het krijgen van inzicht, of gericht op het veranderen van opvattingen. Het werk dat gedaan moet worden om de energie van het Gelukspunt vrij te laten stromen, kan ook in de buitenwereld gedaan moeten worden in de vorm van een te ondernemen actie.

Kijk voor een indicatie van wat het werk behelst naar de kaarten die op tafel zijn gekomen bij de maanfase (1), huis  (2) en teken (3).

Wanneer de hindernis en de oorzaak onderkend is en het werk gedaan is dat nodig is om de hindernis te slechten, zal er ruimte vrij komen om het Gelukspunt op een positieve manier te beleven.

De vijfde kaart: Perspectief 

Met behulp van de vijfde en laatste kaart verken je het perspectief dat ontstaat uit de legging van het Gelukspunt. Stem je af op het perspectief dat het Gelukspunt je nu te bieden heeft en trek een kaart met de vraag: “Wat is het perspectief dat het Gelukspunt mij nu te bieden heeft?”

Duid de kaart eerst in relatie tot de eerder getrokken kaarten. Biedt de perspectiefkaart ergens een oplossing voor? Sluit het een bepaald proces af? Leert het je iets? Geeft het je een advies? Laat het je een bepaalde houding in een situatie zien? Brengt het je verder? Geeft het heelheid? Raak je thuis in jezelf? Laat het je op je plek voelen in jouw eigen deel van het grote geheel, jouw partje in de baan van de Maan om de Aarde?

Kijk vervolgens naar het perspectief van de kaart voor de gehele horoscoop. Biedt de kaart die je trekt een perspectief dat breder is dan het huis en het teken waarin het Gelukspunt staat? Brengt het een onevenwichtigheid in balans? Brengt het Gelukspunt je bij je Noordknoop?

Ben je niet tevreden met de kaart die je op deze positie getrokken hebt kijk dan weer naar de oorzaak hiervan. De oorzaak kan liggen in de eerdere kaarten die je getrokken hebt, aan de positie van het Gelukspunt zelf, of de oorzaak kan te vinden zijn in een ander aspect van je geboortehoroscoop. Kijk, wanneer je de oorzaak ontdekt hebt, naar wat nodig is om een bevredigend perspectief te krijgen. Dit kan een naar buiten gerichte actie zijn of een innerlijk proces.  

Afronding

Sta tot slot stil bij het totaalbeeld van de kaarten die op tafel zijn gekomen. Je ziet daar jouw vermogen om op dit moment geluk te ervaren en heelheid tot stand te brengen. Waardeer dit positief.

Aanpassing 

Wanneer je de legging wilt doen zonder de maanfase er in te betrekken, sla dan kaart 1 (de maanfase) over en begin de legging met kaart 2 (het huis waarin het Gelukspunt staat). Laat bij kaart 3 (het Gelukspunt) de werking van het Gelukspunt – de tegengestelde positie van het Gelukspunt ten opzichte van de behoefte van de maanfase – buiten beschouwing. Laat de opdrachten in de legging die over de maanfase gaan, liggen.

Heerenveen, december 2006 
© Berthe van Soest

Naar homepage  
Naar artikelen    

Noten

1.  Astrologische Agenda.  Hajefa 2005. 
2.  Martien Hermes, “Een Pars, twee Partes”In: Astrologische Agenda, Hajefa 2005. 
3.  George Bode. Handboek Astrologie.  Servire 2001, p. 395.  
4.  Martin Schulman. Levensvreugde en het Gelukspunt.  Schors 2001 (1990), p.7.  
5.  George Bode. Handboek Astrologie. 
Servire 2001, p. 396-397.  
6.  Jules Cashford. The Moon. Myth and Image.  Cassel Illustrated 2003.  

7.  Rowena Pattee Kryder. The Faces of the Moonmother. An Archetypal Cycle.
Golden Point Productions 1991. Kryder beziet de gang van de maan uit feministisch oogpunt. Zij ziet de maanfasen niet als bepaalde behoeften van een mens die hij wil bevredigen of verwezenlijken in zijn leven. Ik gebruik haar gedachtengoed daar wél voor. Else Parker.  Maan-phase psychologie.  Veen 1950, p. 102. Parker gaat uit van het Gelukspunt in haar Maan-phase psychologie. Zij betrekt de werking ervan direct bij de maanfase (p. 9). Haar doel is te beschrijven hoe mensen met een bepaalde maanfase in de maatschappij functioneren. Ze beschrijft welke sociale activiteit voor een mens met een bepaalde maanfase het meest geschikt is. De fase van de Maan laat dit vermogen latent zien (p. 10). Ik betrek het Gelukspunt niet direct bij de maanfase, omdat in de legging de werking van het Gelukspunt centraal staat
8.  Martin Schulman.  De Ascendant.  Schors 1989.  
9.  George Bode.  Handboek Astrologie.  Servire 2001, p.396-397. 
10. 
Voor Dick van der Mark is het beleven van het Gelukspunt zelfs een voorwaarde om gestalte te kunnen geven aan de Maansknoop die hij, als spirituele astroloog, duidt als verlangen van de ziel. Dick van der Mark. “Hoe aardig is het Gelukspunt?” In: Astrologische Agenda, Hajefa 2005. p. 167. Van der Mark verandert naam en betekenis van het Gelukspunt. Hij noemt het ‘Aardepunt’ omdat hij vindt dat de term ‘geluk’ onrealistische verwachtingen oproept en duidt op gebeurtenissen (p. 163). Bij hem gaat het niet om geluk, maar om “bewust waarnemen en van daaruit handelen volgens aard en positie in huis en teken” (p.167), schepper zijn van eigen leven (p. 162). Voor mij gaat het in het Gelukspunt wél om geluk. Dat is mijns insziens de kracht van dit punt: door de ervaring van geluk je bestemming verwezenlijken en heelheid ervaren omdat onbalans in de horoscoop in balans wordt gebracht.

Naar homepage
Naar artikelen